Projekt Inteligentné komunity – virtuálna vzdelávacia, výskumná, rozvojová a inovačná sieť v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti

Projekt Inteligentné komunity – virtuálna sieť pre vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti bol ukončený v apríli 2019.

smart communities banner

NÁZOV PROJEKTU: Projekt Inteligentné komunity – virtuálna vzdelávacia, výskumná, rozvojová a inovačná sieť v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti

ČÍSLO PROJEKTU: SKHU/1601/4.1/210

PROGRAM: Európsky fond regionálneho rozvoja

TRVANIE PROJEKTU: 1. máj 2017 – 30. apríl 2019

PARTNERI:

  • Nadácia vedomostného centa Interindustria, interindustria.hu
  • e-Talentum, e-iskola.net
  • Szent István univerzita, szie.hu
  • Technická univerzita v Košiciach, Ekonimická fakulta, tuke.sk
  • Centrum pre hospodárske a regionálne štúdie, Maďarská akadémia vied, krtk.mta.hu
  • Združenie pre obnoviteľný vidiek, kmve.hu
  • ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj,
  • Gymnázium – Gymnázium Fiľakovo, gymfilakovo.sk

CIEĽ PROJEKTU:

  • Projekt SMART – virtuálna sieť pre vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti, začal v máji 2017 a bol úspešne ukončený v apríli 2019.   Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k posilneniu duševného vlastníctva v znevýhodnenej cezhraničnej oblasti na južnom Slovensku a v severnom Maďarsku prostredníctvom zriadenia a šírenia inovačných štruktúr spolupráce ako praktickej realizácie sociálnej a spoločenskej inovácie. Projekt priniesol marginalizovanej časti obyvateľstva v cezhraničnej oblasti (Nitriansky, Banskobystrický, Košický kraj a Nogradska župa) reálne, praktické alternatívy a motiváciu pre realizáciu radikálnych inovácií v rôznych oblastiach rozvoja na lokálnej úrovni – hospodárskej, vzdelávacej, komunitnej, profesijnej aj environmentálnej. Náš koncept predpokladal, že región sa môže vymaniť z nepriaznivej situácie prostredníctvom aktivít založených na endogénnom rozvoji a inteligentných komunitách. Prioritné sektory projektu boli vzdelanie a výskum, vývoj a inovácie so zameraním na udržateľnosť a informačné a komunikačné technológie.

http://www.smartcommunities.eu/