EnterMode – model stáží na podporu rozvoja podnikateľských zručností na univerzitách

EnterMode si kládol za cieľ stimulovať podnikateľské zručnosti vysokoškolských učiteľov a zamestnancov firiem a rozvíjať podnikateľské myslenie a súvisiace zručnosti u vysokoškolských študentov.

NÁZOV PROJEKTU: EnterMode – model stáží na podporu rozvoja podnikateľských zručností na univerzitách

ČÍSLO PROJEKTU: 601125-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-KA

PROGRAM: Erasmus +, Knowledge Alliance

TRVANIE PROJEKTU: 1.7. 2019 -30.6. 2021

PARTNERI:

CIELE PROJEKTU:

 • Zvyšovanie povedomia o význame stáží pre vysokoškolských študentov vo všeobecnosti ako aj pre rozvoj ich podnikateľských zručností.
 • Budovanie partnerstiev vysokých škôl a podnikov na podporu podnikateľského vzdelávania študentov vysokých škôl.
 • Budovanie kapacít vysokoškolských pedagogických pracovníkov a trénerov firiem v oblasti organizovania podnikateľského vzdelávania a učenia.
 • Rozvoj podnikateľského ducha, zručností a kompetencií vysokoškolských študentov počas ich stáží.
 • Rozvíjanie integrovaného modelu získavania podnikateľských zručností, ktorý zahŕňa rôzne úrovne učenia s využitím online hier.
 • Budovanie komunity praxe, ktorá umožňuje rozvíjať praktiky v danej oblasti a integrovanie nových ľudí do existujúcich podnikateľských komunít.
 • Rozvoj analytiky učenia, ktorá umožní sledovanie pokroku v učení a prispôsobenie programu EnterMode osobným a organizačným potrebám.

VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Východisková štúdia „Podnikateľské vzdelávanie vo vysokoškolskom vzdelávaní v partnerských krajinách projektu, podnikateľské zručnosti požadované od študentov vysokých škôl, základný rámec pre stáže“.
 • Model stáží na získanie podnikateľských zručností pre vysokoškolských študentov + pilotný beh stáží.
 • Tvorba komunity praxe.
 • Príručka pre učiteľov o modeli stáží na získanie podnikateľských zručností vysokoškolskými študentmi.
 • Hry na podporu podnikateľských zručností.
 • Rozvoj partnerstiev medzi vysokými školami a firmami.
 • Workshopy pre vysokoškolských učiteľov a trénerov firiem.

http://entermode.eu/sk/

https://www.discuss-community.eu