Faville – facilitátori virtuálneho vzdelávania

Cieľom projektu FAVILLE bolo zvýšiť kvalitu facilitácie v prostredí virtuálneho vzdelávania a poskytnúť zručnosti aj kompetencie, ktoré podporia facilitátorov v ich rozvoji a zlepšovaní ich práce.

NÁZOV PROJEKTU: Faville – facilitátori virtuálneho vzdelávania

ČÍSLO PROJEKTU: 2019-1-SK01-KA204-060711

PROGRAM: Erasmus +

TRVANIE PROJEKTU: 1.10.2019 – 30.9.2021

PARTNERI:

 • ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj; koordinátor; Slovensko
 • IDEC – Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia; www.idec.gr; Grécko
 • HT srl; http://www.ht-apps.eu/; Taliansko
 • HOU – Hellenic Open University;  www.eap.gr;  Grécko
 • DIE – Deutsches Institut fuer Erwachsenenbildung eV Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen; www.die-bonn.de; Nemecko
 • ENTRE – ENTRE, s.r.o. Slovensko
 • UAB – Universidade  Aberta; www.uab.pt; Portugalsko

HLAVNÉ CIEĽOVÉ SKUPINY:

 • Facilitátori virtuálneho vzdelávania
 • Učitelia, tréneri a iní odborníci vo vzdelávaní dospelých
 • Poskytovatelia formálneho a neformálneho vzdelávania

CIEĽ PROJEKTU:

Cieľom projektu FAVILLE bolo zvýšiť kvalitu facilitácie v prostredí virtuálneho vzdelávania a poskytnúť zručnosti aj kompetencie, ktoré podporia facilitátorov v ich rozvoji a zlepšovaní ich práce.

Pojem facilitátor virtuálneho vzdelávania je relatívne nový a často sa používa zameniteľne s pojmami ako e-tútor,online tútor, online inštruktor, virtuálny facilitátor atď.. V skutočnosti facilitátora virtuálneho vzdelávania vnímame ako osobu, ktorá uľahčuje štúdium, zapája, motivuje a podporuje študentov, ich komunikáciu a spoluprácu a vytvára príležitosti pre tímovú prácu. Prostredníctvom rôznych motivačných techník podporuje zapájanie študentov do vzdelávacích aktivít.

Vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré vyžaduje práca facilitátora, sú rozmanité a komplexné, čo sa žiaľ často prehliada alebo nedoceňuje. Následkom je nedostatok kvalitných facilitátorov virtuálneho vzdelávania. Chýbajú facilitátori, ktorí vedia motivovať a zapájať študentov do rôznych typov aktivít, vytvárať a riadiť skupinovú dynamiku, rozvíjať príležitosti na spoluprácu, identifikovať prekážky, ktoré bránia vzdelávaniu, navrhnúť vhodné riešenia, a tak podporovať študentov v ich úsilí.

VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Modulárny e-learningový program pre facilitátorov virtuálneho vzdelávania.
 • Digitálna aplikácia, ktorá okrem opisov jednotlivých facilitačných metód a príkladov ich použitia ponúkne tiež ľahko použiteľnú funkciu na výber vhodných metód podľa zadaných parametrov (napr. profil, predmet kurzu, počet študentov vo vzdelávacej skupine, druh problému, atď.).
 • Rámec na overovanie zručností a spôsobilostí pre získanie profesionálnej kvalifikácie pre tých facilitátorov, ktorí nadobudli svoje zručnosti, vedomosti a kompetencie mimo formálneho vzdelávacieho procesu v neformálnom a informálnom vzdelávaní.

http://faville-project.eu/