SIGOLD – Transformácia striebornej výzvy na zlatú príležitosť

Hlavnou myšlienkou projektu “Active ageing – ageing well (Aktívne starnutie – dobré starnutie) ”- SIGOLD bolo podporiť vekovo integrovanú spoločnosť („age integrated society“), pomôcť pracujúcim nad 50 rokov (50+) získať šancu na aktívne starnutie.

NÁZOV PROJEKTU: SiGold – Transformácia striebornej výzvy na zlatú príležitosť

ČÍSLO PROJEKTU: 510629-LLP-1-2010-1-SKGRUNDTVIG-GMP

TRVANIE PROJEKTU: 2010 – 2013

PARTNERI:

CIEĽ PROJEKTU:

  • Hlavným cieľom projektu SIGOLD bolo prostredníctvom novo vytvorených e-learningových kurzov, šírenia informácii a zlepšovania povedomia o situácii 50 + na trhu práce zvyšovať kvalifikáciu, vedomosti, zručnosti a znalosti v primárnych cieľových skupinách, ktoré tvoria pracujúci nad 50 rokov, manažéri v oblasti riadenia ľudských zdrojov, lektori a tréneri, čo prispelo k zlepšeniu postavenia pracujúcich 50+ na trhu práce a v spoločnosti. Špecifické ciele projektu boli analyzovať súčasnú situáciu pracujúcich nad 50 rokov v oblasti celoživotného vzdelávania, ich pracovnej schopnosti a zamestnateľnosti, vytvoriť, otestovať a prispôsobiť 3 kombinované (prezenčné a e-learningové) vzdelávacie kurzy. Projektové aktivity prispeli tiež k vytváraniu priaznivého prostredia pre pracujúcich nad 50 rokov prostredníctvom šírenia informácií a zvyšovania povedomia o tejto téme so zameraním sa na sekundárne cieľové skupiny: úrady štátnej správy (napr. úrady práce a pod.), samosprávy, odborové organizácie či poskytovateľov sociálnych služieb.