OnTrack – Sledovanie vzdelávacích a kariérnych ciest absolventov VET s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania VET

Projekt prinesol systém sledovania absolventov odborného vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý umožní jeho poskytovateľom (VET) monitorovať kariérnu dráhu a ďalšie vzdelávanie svojich študentov s cieľom zlepšiť svoje služby a programy.

NÁZOV PROJEKTU: OnTrack – Sledovanie vzdelávacích a kariérnych ciest absolventov OVP s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania OVP

ČÍSLO PROJEKTU:2018-1-SK01-KA202-046331

PROGRAM: Erasmus+

PARTNERI:

 • TUKE – Technická univerzita v Košiciach, Slovensko, tuke.sk
 • ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj; koordinátor; Slovensko
 • IDEC – Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia; www.idec.gr; Grécko
 • IEK Delta –iekdelta.gr 
 • NAVET – Národná agentúra pre odborné pre vzdelávanie a prípravu, navet.government.bg
 • Biedriba Eurofortis –eurofortis.lv
 • 3S Research Laboratory – Forschungsverein – 3s.co.at
 • Intercollege – intercollege.ac.cy 
 • Politeknika Ikastegia Txorierri – txorierri.net

CIELE PROJEKTU:

 • Hĺbkovo analyzovať obsah a potrebu každej krajiny.
 • Vypracovať systém sledovania pre absolventov VET na inštitucionálnej úrovni, ktorý povedie k vytvoreniu systému zabezpečenia kvality poskytovateľa tohto odborného vzdelávania.
 • Predbežne otestovať a zaviesť systém na sledovanie absolventov, zaviesť mechanizmus tohto sledovania a integrovať ho do monitorovacích procesov VET.
 • Podporiť poskytovateľov VET, aby zaviedli mechanizmus sledovania svojich absolventov a integrovali ho do svojho systému zabezpečenia kvality.

VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Kontextová štúdia systémov sledovania a opatrení:
  • opatrenia alebo praktiky na sledovanie absolventov VET, ktoré v súčasnosti fungujú, aj keď nemajú systémový alebo všeobecný charakter,
  • administratívne údaje, ktoré sú už k dispozícii u poskytovateľove VET a dali by sa použiť v danom systéme sledovania,
   praktické opatrenia na zabezpečenie kvality a ‘kultúry kvality’ danej krajiny,
  • organizačné kapacity a aktuálne IT kompetencie.
 • Systém sledovania absolventov VET
 • Návod: Implementujte systém na sledovanie absolventov VET a integrujte ho do systému zabezpečenia kvality organizácie:
  • zvýšiť informovanosť u poskytovateľov odborného vzdelávania a odbornej prípravy o relevantnosti a užitočnosti sledovania svojich vlastných absolventov,
  • podporiť poskytovateľov VET v procese zavádzania vlastného systému sledovania absolventov,
  • podporiť ich pri integrácii tohto systému sledovania do vlastnéhosystému zabezpečenia kvality,
  • poskytnúť im metodickú pomoc a vedenie počas realizácie jednotlivých krokov tohto procesu.

http://ontrack-project.eu/sk/