ReFace – Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity

Cieľom projektu “ReFace” bolo zlepšiť regionálnu prispôsobivosť a odolnosť prostredníctvom vzdelávania zamestnancov verejnej správy a ďalších zainteresovaných subjektov v oblasti regionálneho rozvoja.

NÁZOV PROJEKTU: ReFace – Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity

ČÍSLO PROJEKTU: 2020-1-SK01-KA202-078307

PROGRAM: Erasmus +

TRVANIE PROJEKTU: 1.11.2020 – 31.10.2022

PARTNERI:

HLAVNÉ CIEĽOVÉ SKUPINY:

  • Širšie spektrum tvorcov politík na rôznych úrovniach riadenia (t.j. lokálnej, národnej a európskej)
  • Vysokoškolskí študenti odborov regionálny rozvoj a verejná správa
  • Neziskové organizácie, ktoré sa aktívne podieľajú na rozvoji regiónu

CIEĽ PROJEKTU:

  • Cieľom projektu programu Erasmus+ „ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity“ bolo zlepšenie regionálnej prispôsobivosti a odolnosti tým, že poskytol politickým a ďalším kľúčovým hráčom inovatívne spôsoby vzdelávania a podporz v oblasti vytvárania regionálnych politík a opatrení. ReFace podporilo a zlepšilo možnosť nadobudnutia  relevantných prierezových vedomostí a schopností prostredníctvom vzdelávania vysokoškolských študentov, ale aj v rámci celoživotného vzdelávania ostatných cieľových skupín.

VÝSTUPY PROJEKTU:

  • Sylaby pre MOOC „Regióny čelia šokom: budovania odolnej komunity“, vypracované na základe analýzy potrieb z Európskej správy o odolných regiónoch. Tento zdroj obsahuje ciele vzdelávania, súvisiace témy (4 moduly), úlohy a hodnotenia, spôsoby poskytovania. Sylaby sledujú inovatívny prístup so spoločnými časťami, ktoré možno ľahko a priamo aplikovať na 4 analyzované krajiny a s osobitnými časťami, šitými na mieru pre potreby jednotlivých regiónov.
  • MOOC (masívny otvorený online kurz) „Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity“ vypracovaný priamo pre verejnú správu a vysokoškolských študentov odborov verejná správa a regionálny rozvoj. Na základe správy o aktuálnych potrebách v oblasti budovania odolného regiónu ponúka modelový kurz proaktívny, integrovaný a multidisciplinárny prístup k regionálnemu a komunitnému plánovaniu, ako prevenciu spoločenských, ekonomických a environmentálnych hrozieb. Zároveň je vytvorený pre zaistenie udržateľného rozvoja. Kurz sa zameriava na špeciálne oblasti rizika, konfliktu, kríz a projektového manažmentu, vrátane pohľadu na migráciu, odolnosť a bezpečnosť.
  • Road Map „Podpora odolného regiónu – nástroj pre udržateľné komunity“ je samostatný dokument, ktorý poskytuje rady a nástroje vzhľadom na proaktívny prístup ku krízam. Mapa vysvetľuje jednotlivé kroky, ktoré môžu regióny a komunity podniknúť pre budovanie a posilnenie odolnosti. Aj keď je vytvorená predovšetkým pre verejnú správu, môže ju využiť akékoľvek subjekt, ktorý sa zaujíma o regionálny rozvoj. Roadmap môže slúžiť ako nástroj pre vlastnú diagnostiku miery regionálnej odolnosti v cieľových regiónoch.

https://reface-project.eu/