TRIGGER – Podpora inovatívnych prístupov, podnikateľských zručností a postojov u študentov prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok pre zamestnateľnosť absolventov v Strednej Ázii

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky na univerzitách a inovatívnym spôsobom vzdelávať študentov.

NÁZOV PROJEKTU: TRIGGER – Podpora inovatívnych prístupov, podnikateľských zručností a postojov u študentov prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok pre zamestnateľnosť absolventov v Strednej Ázii

ČÍSLO PROJEKTU: 617309-EPP-1-2020-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP

PROGRAM: Erasmus +

TRVANIE PROJEKTU: 2021 – 2024

PARTNERI:

CIEĽ PROJEKTU:

  • Cieľom projektu TRIGGER je zlepšiť podmienky na univerzitách a inovatívnym spôsobom vzdelávať študentov. Výsledkom tejto formy vzdelávania by mali byť mladí ľudia, ktorých podnikateľské myslenie a zručnosti ich pripravia na ich budúce profesie a sprístupnia im príležitosti na pracovnom trhu. Vzdelaní a pripravení absolventi tak vytvoria novú generáciu, ktorej vedomosti a zručnosti zabezpečia pokrok a prispejú k ekonomickému rastu krajín Strednej Ázie.

http://www.trigger-project.com/site/index